ALGEMENE VOORWAARDEN GEKKEBORDEN.NL


1. Algemeen

1.1 StanMedia B.V. bezit en exploiteert diverse websites, waaronder de website www.GekkeBorden.nl. (de "Website"). StanMedia B.V. is geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 01166647 en is gevestigd te Pesse aan de Hendrik Reindersweg 7, (7933 TW) Pesse. Het correspondentieadres is identiek. Contact opnemen met GekkeBorden.nl kan via info@GekkeBorden.nl
1.2 De Website is een platform waarop een bezoeker foto's kan plaatsen. De Website is toegankelijk voor iedere bezoeker (hierna: de "Bezoeker"), inclusief niet geregistreerde bezoekers. Op de Website kan iedereen, mits geregistreerd als gebruiker (hierna: de "Gebruiker") een bijdrage leveren door het plaatsen van informatie, beeldmateriaal en overige (persoonlijke) informatie (hierna: de "Bijdrage"). Indien in deze algemene voorwaarden (hierna: de "Voorwaarden") wordt verwezen naar Bezoeker wordt daarmee tevens bedoeld iedere Gebruiker, tenzij anders aangegeven.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Website bestaat uit:(i) alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden, bijdragen en diensten geplaatst door GekkeBorden.nl (de "GekkeBorden.nl Bijdrage(n)"); (ii) Bijdragen geplaatst door Gebruikers, zijnde zowel gegevens, bestanden, bijdragen en diensten gecreëerd door de Gebruiker zelf als gegevens, bestanden, bijdragen en diensten afkomstig van andere bronnen of websites (de "Gebruikers Bijdrage(n)").Indien in deze Voorwaarden wordt verwezen naar Gebruikers Bijdragen wordt daarmee tevens bedoeld GekkeBorden.nl Bijdragen.
2.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:(i) het bezoek aan de Website en (her)gebruik van de Gebruikers Bijdragen;(ii) de registratie door de Gebruikers als bedoeld in artikel 7 (de "Registratie");(iii) alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten, waaronder de Gebruikers Bijdragen (de "Inhoud");(iv) alle overige betrekkingen tussen GekkeBorden.nl en de Bezoeker.
2.3 Iedere Bezoeker wordt geacht deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd door bezoek aan de Website dan wel door registratie als Gebruiker. GekkeBorden.nl adviseert iedere Bezoeker om deze Voorwaarden goed door te lezen voordat je de Website bezoekt. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door GekkeBorden.nl zijn aanvaard.

3. Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

3.1 GekkeBorden.nl behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. Gebruikers zullen via een mailing of via een boodschap geplaatst op de Website worden geattendeerd op eventuele materiële wijzigingen van de Voorwaarden. Indien een Gebruiker niet instemt met de wijziging van de Voorwaarden, kan de Gebruiker te allen tijde zijn Registratie (doen) beëindigen.
3.2 GekkeBorden.nl is te allen tijde gerechtigd de Website of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. GekkeBorden.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.
4.2 Indien een Bezoeker (een gedeelte van) de Website of de Inhoud gebruikt in strijd met deze bepalingen, doet hij dit op eigen risico. GekkeBorden.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving) van de Gebruiker of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.
4.3 GekkeBorden.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving) van de Gebruiker of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van GekkeBorden.nl.

Plaatsen van, verantwoordelijkheid voor Bijdragen van Gebruikers

4.4 De Website biedt Gebruikers de mogelijkheid om Gebruikers Bijdragen op de Website te (doen) plaatsen. De door Gebruiker geplaatste Gebruiker Bijdrage geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Gebruiker.
4.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar op de Website geplaatste Gebruiker Bijdrage. In het bijzonder staat de Gebruiker er voor in dat de Gebruiker Bijdrage juist en volledig is (dus niet gemanipuleerd, bewerkt of getruct) en voldoet aan deze Voorwaarden. Tevens staat de Gebruiker ervoor in dat de Gebruikers Bijdrage door de Gebruiker zelf is geschreven, gefotografeerd, gefilmd, en dat eventueel voor plaatsing van de Gebruiker Bijdrage op de Website benodigde toestemmingen van derden (waaronder van de auteursrechthebbenden als fotografen en van de portretrechthebbende als de gefotografeerden) zijn verkregen. Ook staat de Gebruiker er voor in dat bij het maken of verkrijgen van de Gebruikers Bijdrage geen strafbaar feit is gepleegd.Daarom garandeert de Gebruiker dat de Gebruiker Bijdrage voldoet aan deze Voorwaarden en accepteert de Gebruiker de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor die Gebruiker Bijdrage.
4.6 De Gebruiker vrijwaart GekkeBorden.nl van alle schade en kosten die GekkeBorden.nl lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de Website door de Gebruiker en/of het niet (voldoende) naleven van de verplichtingen van de Gebruiker ten opzichte van GekkeBorden.nl, al dan niet voortvloeiende uit deze Voorwaarden of nader door GekkeBorden.nl gestelde regels of aanwijzingen.
4.7 Bij een bezoek aan de Website zijn Bezoekers zich ervan bewust dat ze kunnen worden geconfronteerd met Inhoud die aanstootgevend, beledigend of anderszins te bekritiseren is. Indien een Bezoeker meent dat bepaalde Inhoud in strijd is met deze Voorwaarden, kan de Bezoeker GekkeBorden.nl hiervan per e-mail op de hoogte stellen via het mailadres info@GekkeBorden.nl.

Externe internetpagina's

4.8 De Website bevat banners en links naar externe internetpagina's. GekkeBorden.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina's of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website. Het privacy- en cookiebeleid van de Website is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina's worden verzameld en verwerkt.

Communicatiemiddelen

4.9 GekkeBorden.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.
4.10 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van GekkeBorden.nl jegens Bezoekers en derden die wordt veroorzaakt door een of meerdere van de Bezoekers van de Website, zullen voor risico van deze Bezoeker(s) zijn.
4.11 GekkeBorden.nl draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

5. Gebruiksvoorschriften Website

5.1 GekkeBorden.nl adviseert Bezoekers om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:(i) gevoelige persoonlijke informatie, bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere Bezoekers van de Website bekend te maken;(ii) zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.
5.2 Het is een Bezoeker niet toegestaan om:(i) de werking van de Website dan wel andere computers of systemen van GekkeBorden.nl of andere Bezoekers te verstoren of het gebruik van de Website door Bezoekers te belemmeren of te beperken, waaronder begrepen:* het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden; * het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van GekkeBorden.nl of andere Bezoekers; * het wissen van bestanden op computers of systemen van GekkeBorden.nl of andere Bezoekers; * het gebruik maken van enigerlei geautomatiseerde systemen zoals robots, spiders of off-line readers; * de beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Website of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;(ii) Inhoud te plaatsen die in strijd is met de wet of de maatschappelijke betamelijkheid, schade kan berokkenen, oneigenlijk, storend, lasterlijk, ordinair, obsceen, grievend, beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is of in welke vorm dan ook schade aan minderjarigen kan toebrengen;(iii) andere Bezoekers lastig te vallen of te intimideren;(iv) de Website te gebruiken voor het het publiceren of verspreiden van materiaal dat expliciet of zinloos geweld bevat; (v) met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;(vi) de Website zonder schriftelijke toestemming van GekkeBorden.nl te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het verzenden van commerciële boodschappen (spam) of het aanbieden van (interactieve) spelletjes;(vii) de Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van pornografisch of (anderszins) aanstootgevend materiaal;(viii) de Website te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvoudigen van door auteursrecht, portretrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken;(ix) persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot contactgegevens van personen openbaar te maken;(x) misleidende beschrijvingen, labels, titels of miniaturen toe te voegen aan het materiaal die ervoor zorgen dat het materiaal vaker zou worden bekeken;(xi) de Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van bedrijfsgeheimen of anderszins geheime of vertrouwelijke informatie die niet door de Gebruiker is gemaakt of waarvan de Gebruiker geen gebruik mag maken;(xii) onvolledige, incorrecte of verouderde informatie te verstrekken bij Registratie, zich voor te doen als iemand anders bij Registratie dan wel zich te registreren middels diverse e-mailadressen;(xiii) de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.
5.3 Een Bezoeker zal geen persoonlijke gegevens van Gebruikers verzamelen, opslaan of overdragen.
5.4 Het is een Bezoeker niet toegestaan om zich voor te doen als fotograaf van de Website of als fotograaf handelend ten behoeve van enig ander product geëxploiteerd door de StanMedia B.V. en in die hoedanigheid (pers)accreditaties aan te vragen.
5.5 Indien een Bezoeker meent dat het handelen van een Gebruiker in strijd is met deze Voorwaarden, kan de Bezoeker GekkeBorden.nl hiervan per e-mail op de hoogte stellen via info@GekkeBorden.nl.nl.
5.6 Als er naar het oordeel van GekkeBorden.nl indicaties zijn dat een Bezoeker in strijd handelt met dit artikel 5 of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft GekkeBorden.nl het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Bezoeker.
5.7 Als een Bezoeker naar het oordeel van GekkeBorden.nl in strijd handelt met dit artikel 5, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die GekkeBorden.nl kan nemen omvatten:(i) het geheel of gedeeltelijk aanpassen, inkorten of verwijderen van door of namens de Gebruiker op de Website geplaatste Bijdrage(n);(ii) het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Bezoeker tot de Website;(iii) het beëindigen van een Registratie; en(iv) het verhalen op de Bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Bezoeker van de Voorwaarden, waaronder eveneens ((buiten)gerechtelijke) kosten ingevolge (gerechtelijke) procedures die GekkeBorden.nl maakt.
5.8 GekkeBorden.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien GekkeBorden.nl gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.
5.9 Bezoekers vrijwaren GekkeBorden.nl van alle aanspraken van derden die verband houden met hun gebruik van de Website en/of het niet, of niet voldoende naleven van hun verplichtingen ten opzichte van GekkeBorden.nl, al dan niet voortvloeiende uit deze Voorwaarden, nader door GekkeBorden.nl gestelde regels en/of aanwijzingen die GekkeBorden.nl aan de Bezoeker heeft gegeven.

6. Eigendomsrechten Website en Inhoud

Eigendomsrechten Website

6.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op het format, het concept, de look&feel, en de naam van de Website bij GekkeBorden.nl.

Eigendomsrechten Inhoud

6.2 De verantwoordelijkheid voor de Gebruikers Bijdragen ligt volledig en uitsluitend bij de Bezoeker die deze Gebruikers Bijdragen heeft geplaatst op de Website. Het is niet toegestaan Gebruikers Bijdragen, ongeacht de inhoud ervan via de Website ongeoorloofd te verveelvoudigen indien deze content door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten is beschermd zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar / eigenaren van die content. Door het plaatsen van Gebruikers Bijdragen op de Website verklaar je en garandeer je dat je over alle vereiste en noodzakelijke licenties, intellectuele eigendomsrechten, instemmingen en toestemmingen beschikt. Ook ben je persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar en alle interactie met andere Gebruikers van de Website.
6.3 Je aanvaardt het feit, dat jij als Gebruiker volledig voor alle activiteiten verantwoordelijk bent die via je account en/of met je inloggegevens worden verricht.
6.4 De (intellectuele) eigendomsrechten op de merken die op de Website staan blijven te allen tijde berusten bij de rechthebbenden.

Gebruiksrechten Inhoud

6.5 (Her)gebruik van Gebruikers Bijdragen door Bezoekers, niet zijnde de Gebruiker die de Gebruikers Bijdrage op de Website heeft geplaatst, is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden:(i) naamsvermelding van de Gebruiker respectievelijk GekkeBorden.nl die de Gebruikers Bijdrage heeft geplaatst indien vereist ingevolge de Auteurswet;(ii) de Gebruikers Bijdrage wordt niet voor commerciële doeleinden (her)gebruikt;(iii) de Gebruikers Bijdrage mag worden bewerkt in afgeleide producten en diensten: en(iv) elk nieuwe Bijdrage, al dan niet een nieuw werk of nieuwe creatie, dan wel een afgeleid product, wordt onder dezelfde voorwaarden als deze Voorwaarden gedeeld met Bezoekers.
6.6 Door Bijdragen op de Website in te voeren of naar de Website te uploaden: (i) stemt de Bezoeker er mee in dat GekkeBorden.nl voor, na en eventueel tijdens de geplaatste Inhoud reclame kan tonen in welke vorm dan ook; (ii) behoudt de Gebruiker alle intellectuele eigendomsrechten op die geplaatste Inhoud, voor zover deze rechten ook voor invoeren zijn eigendom waren; (iii) indien en voor zover mogelijk verleent de Gebruiker GekkeBorden.nl en haar groepsmaatschappijen een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) om de Bijdragen op de Website of op andere websites geëxploiteerd door StanMedia B.V. en/of aan StanMedia B.V. gelieerde ondernemingen te publiceren en anderszins te gebruiken, te kopiëren en al dan niet commercieel te exploiteren en te verspreiden, afgeleide werken te maken, en de Bijdragen te tonen in verband met de verlening van de diensten en anderszins in verband met het aanbieden van de Website en aanverwante activiteiten van GekkeBorden.nl en haar groepsmaatschappijen, waaronder het promoten en verder verspreiden van de Website (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook; (iv) indien en voor zover mogelijk verleent de Gebruiker GekkeBorden.nl en haar groepsmaatschappijen een wereldwijde, niet- exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) om de Bijdragen middels andere producten uitgegeven en geëxploiteerd door StanMedia B.V. en/of aan StanMedia B.V. gelieerde ondernemingen waaronder tijdschriften te publiceren en anderszins te gebruiken, te kopiëren en al dan niet commercieel te exploiteren en te verspreiden, afgeleide werken te maken, en de Bijdragen te tonen in verband met het aanbieden van die andere producten en aanverwante activiteiten van GekkeBorden.nl en haar groepsmaatschappijen, waaronder het promoten en verder verspreiden van die andere producten (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook;(v) indien en voor zover mogelijk verleent de Gebruiker aan Bezoekers een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de Bijdrage voor eigen gebruik te raadplegen, te gebruiken en daarvan kopieën te maken bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan, en deze te (her)gebruiken. Gebruik van de Inhoud van de Website voor commerciële of zakelijke doeleinden door Bezoekers is niet toegestaan; en (vi) stemt de Gebruiker ermee in dat GekkeBorden.nl met door haar geselecteerde derden een overeenkomst kan aangaan ingevolge waarvan die derde partij (een gedeelte van) de Bijdrage kan plaatsen op de door die derde partij beheerde webapplicatie; (vii) doet de Gebruiker, voorzover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Bijdrage rustende persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen het recht van de maker om zich te verzetten tegen openbaarmaking zonder naamsvermelding, openbaarmaking onder andere naam of wijziging van het werk;(viii) verleent de Gebruiker GekkeBorden.nl het recht om indien GekkeBorden.nl dat wenselijk acht om namens Gebruiker al dan niet op naam van gebruiker, op te treden tegen schendingen van auteursrechten, portretrechten en andere rechten op de Bijdrage. De kosten van dergelijke optredens zullen worden gedragen door GekkeBorden.nl. Eventuele netto-opbrengsten ervan, na aftrek van alle kosten, worden tussen GekkeBorden.nl en Gebruiker verdeeld.

6.7 GekkeBorden.nl is gerechtigd gebruik te maken van voornoemde licenties, maar is op geen enkele wijze verplicht om Bijdragen te publiceren via andere producten geëxploiteerd door StanMedia B.V..

Overig

6.7 Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud, zoals het opslaan of reproduceren van (een groot deel van) de Website of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GekkeBorden.nl.
6.8 GekkeBorden.nl spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en GekkeBorden.nl verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden via info@GekkeBorden.nl. zodat passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreukmakende Inhoud. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:(i) een beschrijving van de Inhoud met in ieder geval de volledige URL;(ii) een omschrijving van de rechten die u bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;(iii) uw contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zodat GekkeBorden.nl met u in contact kan treden.

7. Registratie

7.1 Bezoekers kunnen zich kosteloos registreren door op de Website een elektronisch registratieformulier (het "Registratieformulier") in te vullen en via de Website te versturen naar GekkeBorden.nl. Bezoekers dienen de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Als onderdeel van de Registratie dienen Bezoekers akkoord te gaan met deze Voorwaarden en met het feit dat GekkeBorden.nl de persoonsgegevens opslaat en gebruikt voor het naleven van haar verplichtingen jegens iedere Gebruiker. GekkeBorden.nl neemt daarbij altijd het privacy- en cookiebeleid in acht.
7.2 Bezoekers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger om zich te kunnen registreren. GekkeBorden.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.
7.3 GekkeBorden.nl behoudt zich het recht voor om een Registratie te weigeren.
7.4 Indien GekkeBorden.nl een Registratie goedkeurt, stuurt GekkeBorden.nl de Bezoeker een bevestigingsbericht naar het door de Bezoeker op het Registratieformulier opgegeven e- mailadres. De Bezoeker is vanaf dat moment een Gebruiker. Voorzover in deze Voorwaarden wordt verwezen naar een Bezoeker, geldt een dergelijke bepaling onverkort voor een geregistreerde Bezoeker.
7.5 Een Gebruiker kan de Registratie te allen tijde beëindigen.

8. Gebruikersaccount

8.1 GekkeBorden.nl kent Gebruikers een gebruikersaccount toe (het "Gebruikersaccount"). Het Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
8.2 GekkeBorden.nl koppelt het Gebruikersaccount aan een gebruikersnaam en een wachtwoord. De Gebruiker dient zelf een wachtwoord te kiezen.
8.3 De Gebruiker dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan GekkeBorden.nl te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de Website en de Inhoud.
8.4 GekkeBorden.nl slaat de door een Gebruiker op het Registratieformulier ingevoerde registratiegegevens op in de aan het Gebruikersaccount gekoppelde 'personalia'. Geregistreerde Gebruikers dienen de in de 'personalia' als verplicht gemarkeerde informatie aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel is.

9. Profiel

9.1 Iedere Gebruiker kan gekoppeld aan de Gebruikersaccount een eigen profiel aanmaken, waarin delen van de Inhoud en Bijdragen kunnen worden opgenomen. Iedere Bezoeker kan een aangemaakt profiel raadplegen. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op de diverse delen van de Inhoud en Bijdragen die zijn opgenomen in een profiel.

10. Privacy en cookie beleid

10.1 GekkeBorden.nl zal de Website en de diensten die zij via de Website aanbiedt, aanbieden en de gegevens van de Gebruikers verwerken in overeenstemming met het privacy- & cookiebeleid van GekkeBorden.nl. Het privacy- en cookiebeleid is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze Voorwaarden. De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van dit privacy- en cookiebeleid en daarmee akkoord te gaan.

11. Slotbepalingen

11.1 Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Bezoekers aan het overblijvende gedeelte gebonden. GekkeBorden.nl zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
11.2 GekkeBorden.nl mag haar rechten en verplichtingen uit de relatie tussen GekkeBorden.nl en de Gebruiker overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker.
11.3 GekkeBorden.nl is gerechtigd om derden in te schakelen bij het aanbieden van de (diensten via de) Website.
11.4 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 1 augustus 2010


Registreer Wachtwoord vergeten?